OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z WEJŚCIEM W ŻYCIE Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) /Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Dominet Sp. z o.o. Z siedzibą w Tychach ul. Trzy Stawy 2B (ADO).
 2. ADO ustanowił inspektora ochrony danych. Kontakt do inspektora sekretariat@dominet.net.pl
 3. Dane osobowe przetwarzamy do zawierania i realizacji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do ich przetwarzania wyłącznie w celach realizacji umów oraz innych określonych w pkt. 3, jak również podmioty księgowe, kadrowe, dostarczające korespondencję oraz inne dostarczające usługi telekomunikacyjne oferowane przez ADO na podstawie zawartych odrębnych umów.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez czas zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji.
 6. ADO informuje, że Abonent posiada prawo do:a) żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,

  b) prostowania, usuwania lub ograniczania przetwarzania danych osobowych.

  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  f) wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez ADO:a) Imię i nazwisko,

  b) adres zameldowania, zamieszkania i korespondencji,

  c) numer PESEL (w przypadku obywatela RP)

  d) seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, karta pobytu, paszport),

  e) numer telefonu,

  f) adres e-mail,

 8. Podanie danych jest dobrowolne lecz wymagane do uruchomienia usług telekomunikacyjnych poprzez zawarcie umowy.
 9. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).